Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöprogram för en hållbar framtid.

Svenska Vägs arbete för en god miljö sker på flera plan. Vårt kvalitets- och miljöprogram är en viktig del av vår affärsidé. Vi arbetar aktivt för att minimera utsläpp och annan miljöpåverkan.

Varje enskilt projekt löper inom ramarna för vårt kvalitets- och miljöprogram och utvärderas löpande, både vid start och under arbetets gång. För varje nytt projekt görs också en LCC- och en LCA-analys i strävan efter lägre drifts- och underhållskostnader. LCC står för livsscykelkostnader och LCA för livscykelanalys. Genom att arbeta med LCC och LCA reduceras påverkan på luft, mark och vatten till ett minimum.

Svenska Väg återvinner befintligt material genom källsortering och återanvändning i pågående projekt. I vår tipp för asfaltmassor i Kungsängen förädlas grundmaterialet och kan återanvändas i beläggning i nya projekt. Alla transporter planeras noga så att de blir så korta som möjligt för att minska utsläppen. Säkerhet är en viktig faktor för oss i vårt arbete. Vi arbetar med ett aktivt säkerhetstänkande för att ge våra anställda en hållbar, god och säker arbetsmiljö.

Stenasfalt – ett bra miljöval

Svenska Väg satsar ständigt på att hitta nya miljömässigt bättre arbetsmetoder och material. Bland annat arbetar vi med stenasfalt, som är en ny och betydligt hårdare beläggning än vanlig asfalt. Stenasfalt står emot påverkan och slitage från fordonstrafik bättre vilket innebär att en mindre mängd partiklar rivs loss från vägytan i kontakt med däck och dubbar. Resultatet blir en väsentligt lägre andel hälsofarliga partiklar i luften.